ಚೀನಾವು ಪರಂಪರೆಯನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತು ವಾಂಗಿಭಾತ್

ಚೀನಾವು ಪರಂಪರೆಯನು ಬಿಟ್ಟಾಗ

 

(ಪ್ರಾ)ಚೀನ ಪರಂಪರೆಯನು ಬಿಟ್ಟಾಗ
ಸ್ವಾರ್ಥದುರಾಸೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು
ನಡೆದದ್ದೆ ದಾರಿಯೆಂಬ ತತ್ವವನು ಹಿಡಿಯಲು
ಬಾಯಿಯ ರುಚಿಯು ಬದಲಾಯಿತು
ಜೀವ-ಜೀವಿಗಳ ಮಾರಣ ಹೋಮ ಶುರುವಾಯಿತು|

 

ಲಾಭವನು ಬಯಸಿದರು
ಕೃತಕ ಆಹಾರವನು ಬೆಳೆಸಿದರು
ತಿಂದರುತಿನಿಸಿದರುತೇಗಿದರು
ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನು ಬದಲಿಸಿದರು
ಧರಣಿಯೆಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಾಣು ಹರದಡಿಸಿದರು
ಸ್ವಾರ್ಥ-ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಜೀವಿಗಳ ಬಲಿಗಳೂ ನಡೆದರೂ,
ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು||

 

red crowned crane

ಅನಂತ ಕೃಷ್ಣಕರುವಂಕಲ್ಲು

ವಾಂಗಿಬಾತು

ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ವಾಂಗಿ ಬಾತು
ತಿಂದು ಹೇಳುವರು – ಇನ್ನೂ ಬೇಕಿತ್ತು.
ಅತಿಯಾಗಿ ತಿಂದರೆ ಆಪತ್ತು
ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಇಂಜಕ್ಷನ್ ಕುತ್ತು.

ಎಲ್.ಎನ್. ಭಟ್

brinjal rice
spurt

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top